Kontakt

TRADER Sp z o.o.

ul. Ryżowa 49

02-495 Warszawa

NIP: 951-238-09-09

 

DANE KONTAKTOWE

tel: +48 575 507 608

pon - pt w godzinach 8:00 -16:00

email: contact@sterlingtools.pl

 

SterlingTools 2022  |  Hosting V11.pl  |  Wdrożenie Eumedia.pl

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanujemy i chronimy Twoją prywatność. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.sterling-tools.eu.

Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest Jakub Peller przedsiębiorca  prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą – TRADER Sp. z o.o. z siedzibą, przy ul. Ryżowej 49, 02-495 Warszawa, używającego Numeru Identyfikacji Podatkowej - NIP 9512380909 oraz nr Rejestru Gospodarki Narodowej - REGON 147286347, zwanym dalej TRADER Sp. z o.o..

Dane osobowe zbierane przez TRADER Sp. z o.o.  za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

 

RODZAJ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. TRADER Sp. z o.o. zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

2.Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

 1. a) założenia (rejestracji) konta w TRADER Sp. z o.o., w celu utworzenia i zarządzania nim
 2. b) składania zamówienia na stronie www.sterling-tools.eu, w celu wykonania umowy sprzedaży
 3. c) subskrypcji (np. Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną (np. informacja o nowościach i promocjach)

3.Podczas korzystania ze strony www.sterling-tools.eu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

4.Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie www.sterling-tools.eu. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania sterling-tools.eu do preferencji Klientów, administrowania stroną www.sterling-tools.eu, a także dostosowania do Klientów  wyświetlanych reklam na stronach internetowych www.sterling-tools.eu

 

5.W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w www.sterling-tools.eu takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

 6.Przekazanie danych osobowych do TRADER Sp. z o.o. jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem www.sterling-tools.eu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji Konta uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH ORAZ CZAS ICH PRZECHOWYWANIA

1.Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta TRADER Sp. z o.o.  przy prowadzeniu strony www.sterling-tools.eu.  Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom TRADER Sp. z o.o. co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

a)Podmioty przetwarzające. TRADER Sp. z o.o. korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie TRADER. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostawcy systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu na stronie www.sterling-tools.eu, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;

b)Administratorzy TRADER Sp. z o.o. korzystają z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 1. Dane osobowe Klientów przechowywane są:

a)w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez TRADER Sp. z o.o. tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić TRADER Sp. z o.o. i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

b)w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez TRADER Sp. z o.o. tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

 3.W przypadku dokonania zakupu w sklepie internetowym www.sterling-tools.eu, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:

 1. a) firmom kurierskim jak DPD, GLS, UPS, DHL, INPOST, Paczkomaty, Poczta Polska, Paczka w Ruchu itp. - w zależności od wybranej przez Klienta formy wysyłki
 2. b) w przypadku wyboru opcji „odbiór osobisty” dane mogą zostać przekazane pracownikowi placówki TRADER, upoważnionemu do przetwarzania danych, z pełnym zachowaniem bezpieczeństwa tychże danych.

4.W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system dotpay.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie (30-552), ul. Wielicka 72, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296790.

5.Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania strony www.sterling-tools.eu  do preferencji Klientów.

6.W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji (Newsletter) na jego adres e-mail TRADER Sp. z o.o. będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych na stronie www.sterling-tools.eu

 1. TRADER Sp. z o.o. udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym jeśli takie żądanie nastąpi, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY I DO BYCIA ZAPOMNIANYM

Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił TRADER Sp. z o.o.. Cofnięcie zgody może uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem TRADER Sp. z o.o. może świadczyć jedynie za zgodą.

Klient ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych.

Odwołanie zgody wywołuje wyłącznie skutki na przyszłość – oznacza to, że od chwili otrzymania oświadczenia o odwołaniu zgody, nie można już opierać na zgodzie przetwarzania danych; wszystkie te czynności, które opierały się na zgodzie i miały miejsce wcześniej pozostają ważne. Podstawa prawna – art. 7 ust. 3 RODO.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Prawo to składa się z dwóch uprawnień:

 1. a) możliwości żądania przez osobę, której dane dotyczą, usunięcia jej danych osobowych przez administratora danych,
 2. b) możliwości żądania, aby administrator danych poinformował innych administratorów danych, którym upublicznił dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych lub ich kopie .

Prawo do bycia zapomnianym można wykonać, jeżeli spełniona jest choć jedna z następujących przesłanek:

 1. a) jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 2. b) jeżeli osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie istnieje inna podstawa przetwarzania danych,
 3. c) jeżeli osoba, której dane dotyczą, zgłosiła sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w związku ze swoją szczególną sytuacją albo wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych,
 4. d) jeżeli dane osobowe były przetwarzane „niezgodnie z prawem”,
 5. e) jeżeli dane osobowe „muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator”,
 6. f) jeżeli dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego bezpośrednio dziecku.

W przypadku wykonania prawa do bycia zapomnianym, TRADER zaprzestanie przetwarzania danych osobowych i usunie dane, chyba że zachodzą szczególne przypadki ograniczające prawo do bycia zapomnianym. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują:

 1. a) istnienie przepisu prawa, który nakazuje przetwarzanie danych osobowych,
 2. b) sytuacja, w której przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

Klient ma prawo uzyskać od TRADER Sp. z o.o. potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

 1. a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 2. b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 3. c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Klient ma prawo do żądania od TRADER Sp. z o.o. niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej office@sterlingtools.eu

Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył TRADER Sp. z o.o., a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez TRADER bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku TRADER prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

 Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Wszelkie pytania odnośnie polityki prywatności, w tym żądania zmiany i usunięcia danych lub anulowania subskrypcji newslettera proszę kierować na maila office@sterlingtools.eu

Data ostatniej modyfikacji: 25.06.2019.

 

PILIKI COOKIES

W Witrynie, w systemie wysyłania wiadomości elektronicznych, usług online, reklam i aplikacji internetowych mogą być stosowane pliki Cookies (ciasteczka).

 

Czym jest plik Cookie (ciasteczko)?

Plik Cookie (ciasteczko) to niewielki plik, zazwyczaj tekstowy, wysyłany za pośrednictwem naszego serwera do pliku „magazynu” przeglądarki na twardym dysku Państwa komputera. Dzięki temu, na przykład, Witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Podstawowym celem technologii Cookies (ciasteczek) jest identyfikacja użytkowników, co umożliwia naszemu serwerowi zaprezentowanie odpowiednio dostosowanej strony, dzięki czemu Państwa odwiedziny na stronie Sterling-tools.eu mają bardziej osobisty charakter i lepiej odpowiadają Państwa potrzebom.

 

Jakiego rodzaju pliki Cookies (ciasteczek) są wykorzystywane?

W Witrynie stosowane są dwa rodzaje plików Cookies (ciasteczek):

 • Pliki Cookies sesji: są to tymczasowe pliki Cookies (ciasteczka) pozostające w pliku przeglądarki użytkownika do momentu opuszczenia Witryny. Takie pliki Cookies (ciasteczka) są obowiązkowe dla poprawnego działania niektórych aplikacji i poprawnego wyświetlania zawartości Witryny.
 • Pliki Cookies trwałe: są wykorzystywane w celu uatrakcyjnienia Witryny dla użytkownika (np. poprzez spersonalizowanie nawigacji). Pliki Cookies (ciasteczka) tego rodzaju pozostają w przeglądarce użytkownika znacznie dłużej. Okres ten zależy od dokonanych przez Państwa ustawień przeglądarki internetowej. Pliki Cookies (ciasteczka) trwałe pozwalają na przekazanie informacji do serwera TRADER przy każdych odwiedzinach Witryny. Pliki Cookies (ciasteczka) trwałe nazywane są także „ciasteczkami śledzącymi” (tracking cookies).

W sieci internet znajduje się wiele stron poświęconych plikom Cookies (ciasteczkom). W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do ich odwiedzenia. Poniżej podajemy przykładowy adres WWW: http://www.allaboutcookies.org

 

W niektórych przypadkach, TRADER Sp. z o.o. może korzystać z zewnętrznych wydawców w celu obsługi reklam i optymalizacji komunikacji marketingowej. Zewnętrzni wydawcy korzystają z plików Cookies (ciasteczek), aby zmierzyć skuteczność reklam i spersonalizować ich treść. Informacje gromadzone przez wydawców mogą zawierać dane, takie jak dane geolokacyjne (na podstawie adresu IP) lub dane kontaktowe, np. adres poczty elektronicznej, jeśli takie dane gromadzone są za pośrednictwem Witryny.

 

W celu ciągłej optymalizacji komunikacji marketingowej firma TRADER Sp. z o.o. monitoruje zachowania online użytkownika w zakresie czasu spędzanego na Witrynie, jego lokalizacji geograficznej oraz sposobu wykorzystania treści Witryny. Powyższe informacje gromadzone są przy pomocy  plików Cookies (ciasteczek). Pozyskane w ten sposób dane nie są łączone z danymi personalnymi a firma TRADER Sp. z o.o. nie udostępnia tych danych stronom trzecim.

Użytkownik ma możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich rodzajów plików Cookies (ciasteczek) poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Na przykład, używając przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 8.0 należy:

1) Wybrać z menu „Narzędzia”, a następnie „Opcje internetowe”;

2) Przejść do zakładki „Prywatność”;

3) Użyć suwaka w celu ustawienia preferencji.

W przypadku innych przeglądarek internetowych, prosimy o zapoznanie się instrukcją dostarczaną przez producenta oprogramowania dotyczącą ustawień bezpieczeństwa podczas korzystania z sieci internet.

 

TRADER Sp. z o.o. wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

 a)popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

 b)zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

 c)prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

 Zwracamy uwagę, że pewne treści i aplikacje oferowane na Witrynie mogą być niedostępne przy pełnym wyłączeniu obsługi plików Cookies (ciasteczek).

Wszelkie zmiany dotyczące polityki ochrony prywatności i plików Cookies (ciasteczek) będą udostępniane na niniejszej stronie. Prosimy o regularne jej sprawdzanie.